Bazy danych

Osoby prowadzące

Wykłady:

Ćwiczenia:

  • mgr inż. Michał Pajęcki

 

Kierunek ekonomia, studia niestacjonarne, III rok studiów, sem. zimowy 2017/2018

Kierunki logistyka i zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne, II rok studiów, sem. letni 2017/2018

Studenci, którzy zaliczą ćwiczenia laboratoryjne w pierwszym terminie na wystarczającą ocenę (uzgodniona wcześniej),  mogą mieć taką samą ocenę wpisaną na zaliczenie wykładu. Pozostałe osoby (z oceną niższą lub z brakiem zaliczenia lub osoby, które uzyskały zaliczenie w terminie poprawkowym) piszą sprawdzian z wykładu.

Sprawdziany z wykładu, semestr letni 2017/2018, odbędą się:

  • termin 1: 23 czerwca 2018 (sobota), 14:00, spotykamy się przed p. 3.21 C
  • termin 2: 30 czerwca 2018 (sobota), 10:00, spotykamy się przed p. 3.21 C
  • termin 3: mam nadzieję, że nie będzie potrzeby, albo zostanie ustalane później

Wpisy zaległych wykładu odbędą się w tym samym dniu, w którym jest sprawdzian, po sprawdzeniu prac.

                            Marzena Nowakowska

 

A. Tematyka wykładów (6 lub 10 godz.)

1.

Wprowadzenie do teorii baz danych. Charakterystyka baz danych. Wymagania stawiane bazom danych. Modele danych. Relacyjne bazy danych . Projektowanie systemu baz danych.

2.

Podstawowe operacje na tabelach. Filtrowanie i sortowanie danych. Projektowanie kwerend. Kwerendy wybierające, krzyżowe, funkcjonalne, parametryczne

3.

Projektowanie formularzy. Typy formularzy. Sekcje formularza. Typy formantów. Zmiana właściwości formularza i jego składowych. Formularze powiązane.
Projektowanie raportów. Typy raportów. Sekcje raportów. Sortowanie i grupowanie danych.
Makrodefinicje - akcje i parametry akcji.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (12 godz.)

1.

Projektowanie systemu baz danych. Zakładanie tabel (struktura, wypełnienie, znaczniki indeksowe). Klucz podstawowy tabeli. Powiązania między tabelami. Podstawowe operacje na tabelach.

2.
3.

Filtrowanie i sortowanie danych. Projektowanie kwerend. Konstruktor wyrażeń. Pola wyliczane. Kwerendy parametryczne. Warunki w kwerendach – filtrowanie tabeli wirtualnej. Zestawienia agregujące. Kwerendy krzyżowe i grupujące

4.

Projektowanie formularzy. Sekcje formularza. Typy formantów. Zmiana właściwości formularza i jego składowych. Formularze powiązane.

5.

Projektowanie raportów. Sekcje raportów. Sortowanie i grupowanie danych.

6.

Rozbudowa aplikacji. Tworzenie pulpitów aplikacji. Zabezpieczanie aplikacji Sprawdzian zaliczeniowy.

C. Zaliczenie przedmiotu

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie co najmniej 50% punktów ze sprawdzianu zaliczeniowego, kończącego zajęcia.

D. Wykaz zalecanej literatury

Podany w sylabusie przedmiotu

E. Materiały do pobrania

Studia zaoczne - wyklad 1

Studia zaoczne - wyklad 2

Studia zaoczne - wyklad 3

Studia zaoczne - wyklad 4

 

Ćwiczenia:

© Katedra Informatyki Stosowanej