Bazy danych

Osoby prowadzące

Wykłady:

Ćwiczenia:

 

Kierunki logistyka i zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne, II rok studiów, sem. letni 2016/2017

Studenci, którzy zaliczą ćwiczenia laboratoryjne w pierwszym terminie na ocenę co najmniej 3,5 mogą mieć taką samą ocenę wpisaną na zaliczenie wykładu. Pozostałe osoby (z oceną 3 lub z brakiem zaliczenia lub osoby, które uzyskały zaliczenie w terminie poprawkowym) piszą sprawdzian z wykładu.

Sprawdziany z wykładu odbędą się:

  • termin 1: 24 czerwca, godz. 16:20, s. 1.20 C

  • termin 2: 8 lipca 2017, godz. 9:00, s. 1.20 C

  • termin 3: 16 września 2017, godz. 10:40, s. 1.20 C

Wpisy zaległych zaliczeń wykładu z pierwszego terminu odbędą się w tym samym czasie, w którym będą ww. poprawki.

Wpisy zaliczeń poprawkowych, w tym samym dniu, po sprawdzeniu prac.

                            Marzena Nowakowska

 

A. Tematyka wykładów (6 godz.)

1.

Wprowadzenie do teorii baz danych. Charakterystyka baz danych. Wymagania stawiane bazom danych. Modele danych. Relacyjne bazy danych . Projektowanie systemu baz danych.

2.

Podstawowe operacje na tabelach. Filtrowanie i sortowanie danych. Projektowanie kwerend. Kwerendy wybierające, krzyżowe, funkcjonalne, parametryczne

3.

Projektowanie formularzy. Typy formularzy. Sekcje formularza. Typy formantów. Zmiana właściwości formularza i jego składowych. Formularze powiązane.
Projektowanie raportów. Typy raportów. Sekcje raportów. Sortowanie i grupowanie danych.
Makrodefinicje - akcje i parametry akcji.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (12 godz.)

1.

Projektowanie systemu baz danych. Zakładanie tabel (struktura, wypełnienie, znaczniki indeksowe). Klucz podstawowy tabeli. Powiązania między tabelami. Podstawowe operacje na tabelach.

2.
3.

Filtrowanie i sortowanie danych. Projektowanie kwerend. Konstruktor wyrażeń. Pola wyliczane. Kwerendy parametryczne. Warunki w kwerendach – filtrowanie tabeli wirtualnej. Zestawienia agregujące. Kwerendy krzyżowe i grupujące

4.

Projektowanie formularzy. Sekcje formularza. Typy formantów. Zmiana właściwości formularza i jego składowych. Formularze powiązane.

5.

Projektowanie raportów. Sekcje raportów. Sortowanie i grupowanie danych.

6.

Rozbudowa aplikacji. Tworzenie pulpitów aplikacji. Zabezpieczanie aplikacji Sprawdzian zaliczeniowy.

C. Zaliczenie przedmiotu

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie co najmniej 50% punktów ze sprawdzianu zaliczeniowego, kończącego zajęcia.

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Banachowski L., "Bazy danych. Tworzenie aplikacji", Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ 1998.

  2. Dobson R., "Microsoft Access 2000. Programowanie", Wydawnictwo RM, Warszawa 2000.

  3. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J. "Systemy baz danych", PWN, Warszawa 2006.

  4. Nowakowska M., Zając E., "Access. Programowanie aplikacji", Mikom 1998.

  5. Roman S., "Access. Baza danych. Projektowanie i programowanie", O'Reilly 2001.

  6. Ullman J.D., Widom J. "Podstawowy wykład z systemów baz danych ", PWN, Warszawa 2000.

  7. Whitehorn M., Marklyn B., "Relacyjne bazy danych", Helion 2003.

E. Materiały do pobrania

Studia zaoczne - wyklad 1

Studia zaoczne - wyklad 2

Studia zaoczne - wyklad 3

Studia zaoczne - wyklad 4

 

Ćwiczenia:

© Katedra Informatyki Stosowanej