Logo Katedra Informatyki

Strona dydaktyczna dla studentów

Bazy danych

Prowadzenie przedmiotu

·         dr hab. Marzena Nowakowska, prof. uczelni

Organizacja oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot prowadzony na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Kierunek: ID, ekonomia, logistyka, ZiIP, stopień: 1

Studia stacjonarne

kierunek ID – rok studiów: 1, semestr:  2

kierunki: ekonomia, logistyka – rok studiów: 2, semestr:  4
            15 godzin wykładów i 30 godziny ćwiczeń laboratoryjnych

 

Kierunek: ZiIP – rok studiów: 2, semestr: 4    

            15 godzin wykładów i 24 godziny ćwiczeń laboratoryjnych

 

Studia niestacjonarne

Ekonomia – rok studiów: 2, semestr:  4
            10 godzin wykładów i 16 godziny ćwiczeń laboratoryjnych

 

Logistyka – rok studiów: 2, semestr: 4

            9 godzin wykładów i 14 godziny ćwiczeń laboratoryjnych

 

ZiIP – rok studiów: 2, semestr:  4
            10 godzin wykładów i 12 godziny ćwiczeń laboratoryjnych

Realizacja procesu dydaktycznego wobec rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

Szanowni Państwo. Wobec zagrożeń spowodowanych  ww. koronawirusem nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w drodze bezpośrednich spotkań na Uczelni. Jednak zgodnie z zaleceniem  Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki, Pana Prof. Artura Maciąga, zajęcia te powinny być realizowane przez studentów z wykorzystaniem Internetu. Na dole tej strony jest link do materiałów dydaktycznych, z których należy korzystać. Proszę więc przyjąć następujący tryb  postępowania:

1)     przestudiować wykład związany z kolejnym zagadnieniem merytorycznym, pogłębiając jednocześnie wiedzę w Internecie (słowa kluczowe w google: bazy danych, relacyjne bazy danych, bazy danych Access oraz słowa kluczowe związane w kolejnym tematem, np. kwerendy w Access)

2)     wykonać ćwiczenia dotyczące ww. studiowanego zagadnienie.

Kolejny temat powinien być realizowany w odstępach co najwyżej dwutygodniowych. W miarę potrzeb informacje nt. zajęć będą przekazywane na zajęciach .

 

Jak wspominałam na wykładach, możecie Państwo wykorzystać dodatkowe materiały, które dla Państwa przygotowałam i które są umieszczone w tym samym miejscu.

 

Zaliczenie przedmiotu

·        Ćwiczenia laboratoryjne

Na podstawie zadań na ćwiczeniach, pracy domowej i kolokwiów na zajęciach. Minimum 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w semestrze.

Student może pogłębić swoje umiejętności wykonując zadania praktyczne zestawione w dokumencie opublikowanym w Internecie (link Materiały dydaktyczne poniżej, następnie –  plik BD-zadania_praktyczne.doc). Do pliku są dołączone bazy danych, z których student może korzystać.

·        Wykłady

Log, Eko, ZiIP. Przepisane oceny z ćwiczeń laboratoryjnych pod warunkiem, że ta cena jest równa najmniej 4,0 (tzn. 4; 4,5 oraz 5). Przepisanie oceny z ćwiczeń laboratoryjnych na zaliczenie wykładu dotyczy tylko pierwszego terminu. Jeżeli student chce mieć lepszą ocenę z wykładu, musi napisać sprawdzian i przedmiot jest zaliczony z oceną uzyskaną ze sprawdzianu (niezależnie od jego wyniku).

Studenci, którzy mają zaliczenie na ocenę niższą niż ww. ustalona lub studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych lub studenci, którzy powtarzają wykład, piszą sprawdzian, którego wynik decyduje o zaliczeniu wykładu.

Sprawdzian odbywa się na końcu semestru w trybie stacjonarnym. Informacja o terminie zostanie podana później.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się zgodnie z regulaminem studiów. Student może otrzymać zaliczenie w jednym z trzech terminów: w terminie 1 (na zakończenie semestru, w regularnym trybie studiów), w terminie 2 (pierwszy termin poprawkowy) lub w terminie 3 (drugi termin poprawkowy).

ID. Kierunek ID zalicza wykłady na podstawie egzaminu. Są dwa terminy egzaminu: regularny i poprawkowy. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych na ocenę większą niż 2.

Dodatkowych terminów zaliczenia ćwiczeń, wykładów i egzaminu nie przewiduję.

 Uwagi dla osób powtarzających przedmiot

·         Proszę przychodzić na zajęcia, bo ryzykujecie Państwo niezaliczenie przedmiotu.

·         Konsultacje nie służą do odbywania zajęć regularnych (ponieważ np. student nie może chodzić zgodnie z planem).

·         Sprawę ewentualnego przepisania oceny z poprzedniego roku należy uzgodnić z prowadzącym zajęcia na początku semestru.

 Konsultacje w semestrze i w sesji

Termin:            wtorki, godz. 18:00

Platforma:        meet2.tu.kielce.pl/mnkons

VPN:               sala 3.18 C

Materiały do pobrania:

Materiały dydaktyczne