Logo Katedra Informatyki

Strona dydaktyczna dla studentów

Bazy danych

Prowadzenie przedmiotu

Organizacja oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot prowadzony na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Kierunek: ID, ZiIP, Ekonomia, Logistyka

Stopień: 1

Studia stacjonarne

Dla ID – rok studiów: 1, semestr:  2

Dla ZiIP, Ekonomia, Logistyka – rok studiów: 2, semestr:  3 lub 4

15 godzin wykładów i 24 godziny ćwiczeń laboratoryjnych

Studia niestacjonarne

ZiIP – rok studiów: 2, semestr:  4
10 godzin wykładów i 10 godziny ćwiczeń laboratoryjnych

Logistyka – rok studiów: 2, semestr: 4

6 godzin wykładów i 10 godziny ćwiczeń laboratoryjnych

Zaliczenie przedmiotu

·        Ćwiczenia laboratoryjne:

Na podstawie zadań na ćwiczeniach, pracy domowej i kolokwiów na zajęciach. Minimum 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w semestrze.

Student może pogłębić swoje umiejętności wykonując zadania praktyczne zestawione w dokumencie opublikowanym w Internecie (link Materiały dydaktyczne poniżej, następnie –  plik BD-zadania_praktyczne.doc). Do pliku są dołączone bazy danych, z których student może korzystać.

·        Wykłady:

Przepisanie oceny z ćwiczeń laboratoryjnych na zaliczenie wykładu można uzyskać tylko w pierwszym terminie od oceny 3,5 – dla studentów, którzy uczestniczą w zajęciach równolegle z wykładem.

Jeżeli student chce mieć lepszą ocenę z wykładu, musi napisać sprawdzian i do indeksu zostanie wpisana ocena ze sprawdzianu (niezależnie od jego wyniku).

Studenci, którzy mają zaliczenie na 3 lub studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych lub studenci, którzy powtarzają wykład, piszą sprawdzian, którego wynik decyduje o zaliczeniu wykładu.

 

Sprawdzian wiadomości z wykładów

Obowiązuje materiał z wykładów oraz wg dokumentu przygotowanego dla studentów i opublikowanego w Internecie (link Materiały dydaktyczne poniżej, następnie –  plik BD-zadania_teoria.doc).

 

Kierunki studiów Eko, Log, ZiIP

Zaliczenie przedmiotu odbywa się zgodnie z regulaminem studiów. Student może otrzymać zaliczenie w jednym z trzech terminów: w terminie 1 (na zakończenie semestru, w regularnym trybie studiów), w terminie 2 (pierwszy termin poprawkowy) lub w terminie 3 (drugi termin poprawkowy). Dodatkowych terminów nie przewiduję.

 

Studenci, którzy zaliczą ćwiczenia laboratoryjne w pierwszym terminie na ocenę co najmniej 3,5 mogą mieć taka ocenę wpisaną na zaliczenie wykładu. Pozostałe osoby (z oceną 3 lub z brakiem zaliczenia lub osoby, które uzyskały zaliczenia w terminie poprawkowym) piszą sprawdzian zaliczeniowy z wykładu.

Sprawdzian zaliczeniowy wykładu w pierwszym terminie odbędzie się 27 czerwca 2017 r. w s. 1.06 C następująco:

 

Zaliczenia poprawkowe wykładu odbędą się:

 

Kierunek studiów ID

Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń laboratoryjnych (moja grupa):

Egzamin odbywa się zgodnie z regulaminem studiów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych. Studenci, którzy zaliczą ćwiczenia laboratoryjne w pierwszym terminie na ocenę co najmniej 4,5 mogą przystąpić do egzaminu zerowego.

Egzaminy dla kierunku ID odbędą się:

 

Ogłoszenie o terminach wpisów i zaliczeń dla studiów stacjonarnych

Wpisy zaliczenia wykładu z pierwszego terminu odbędą się w 29 czerwca 2017 r. w sali 3.18 C następująco:

Uprzejmie proszę studentów poszczególnych grup kierunków ZiIP, Eko, Log, aby przygotowali indeksy uporządkowane alfabetycznie wg nazwisk i mieli wpisaną do indeksu we właściwe miejsce datę wpisu I terminu zaliczenia: 27 czerwca 2017 r. (ostatni dzień semestru letniego).

 

Wpisy zaliczeń i egzaminów poprawkowych i zaległych: 7 lipca 2017 o 9:00 oraz 13 września 2017 o 9:00.

 

Ogłoszenie o terminach wpisów i zaliczeń dla studiów niestacjonarnych

Informuję, że zaliczenia poprawkowe wykładu odbędą się:

Wpisy zaległych zaliczeń wykładu z pierwszego terminu odbędą się w tym samym czasie, w którym będą ww. poprawki.

Wpisy zaliczeń poprawkowych, w tym samym dniu, po sprawdzeniu prac.

 

Przedstawiciel grupy przychodzi po wpisy z kompletem indeksów. Proszę przygotować indeksy w kolejności alfabetycznej wg nazwisk studentów, otwarte na właściwej stronie.

 

Uwagi dla osób powtarzających przedmiot

·         Proszę przychodzić na zajęcia, bo ryzykujecie Państwo niezaliczenie przedmiotu.

·         Konsultacje nie służą do odbywania zajęć regularnych (ponieważ np. student nie może chodzić zgodnie z planem).

·         Sprawę ewentualnego przepisania oceny należy uzgodnić z prowadzącym zajęcia na początku semestru.

 

 

Konsultacje w semestrze i w sesji

Wtorek, 16:00-17:30, pracownia komputerowa na 3-cim piętrze budynku C

Materiały do pobrania:

Materiały dydaktyczne