Logo Katedra Informatyki

Strona dydaktyczna dla studentów

Bazy danych

Prowadzenie przedmiotu

·         dr hab. Marzena Nowakowska

Organizacja oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot prowadzony na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Kierunek: ID, ZiIP, Ekonomia, Logistyka

Stopień: 1

Studia stacjonarne

Dla ID – rok studiów: 1, semestr:  2

Dla ZiIP, Ekonomia, Logistyka – rok studiów: 2, semestr:  3 lub 4

15 godzin wykładów i 24 godziny ćwiczeń laboratoryjnych

Studia niestacjonarne

Ekonomia – rok studiów: 3, semestr:  5
6 godzin wykładów i 10 godziny ćwiczeń laboratoryjnych

ZiIP – rok studiów: 2, semestr:  4
10 godzin wykładów i 10 godziny ćwiczeń laboratoryjnych

Logistyka – rok studiów: 2, semestr: 4

6 godzin wykładów i 10 godziny ćwiczeń laboratoryjnych

Zaliczenie przedmiotu

·        Ćwiczenia laboratoryjne:

Na podstawie zadań na ćwiczeniach, pracy domowej i kolokwiów na zajęciach. Minimum 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w semestrze.

Student może pogłębić swoje umiejętności wykonując zadania praktyczne zestawione w dokumencie opublikowanym w Internecie (link Materiały dydaktyczne poniżej, następnie –  plik BD-zadania_praktyczne.doc). Do pliku są dołączone bazy danych, z których student może korzystać.

·        Wykłady:

Przepisanie oceny z ćwiczeń laboratoryjnych na zaliczenie wykładu można uzyskać tylko w pierwszym terminie wg oceny ustalonej przez prowadzącego wykład – dla studentów, którzy uczestniczą w zajęciach równolegle z wykładem.

Jeżeli student chce mieć lepszą ocenę z wykładu, musi napisać sprawdzian i do indeksu zostanie wpisana ocena ze sprawdzianu (niezależnie od jego wyniku).

Studenci, którzy mają zaliczenie na ocenę niższą niż ww. ustalona lub studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych lub studenci, którzy powtarzają wykład, piszą sprawdzian, którego wynik decyduje o zaliczeniu wykładu.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się zgodnie z regulaminem studiów. Student może otrzymać zaliczenie w jednym z trzech terminów: w terminie 1 (na zakończenie semestru, w regularnym trybie studiów), w terminie 2 (pierwszy termin poprawkowy) lub w terminie 3 (drugi termin poprawkowy).

Dodatkowych terminów nie przewiduję.

STUDIA STACJONARNE - ogłoszenie o terminach wpisów i zaliczeń

Kierunki studiów Eko, Log, ZiIP - sprawdzian wiadomości z wykładów

Obowiązuje materiał z wykładów oraz wg dokumentu przygotowanego dla studentów i opublikowanego w Internecie (link Materiały dydaktyczne poniżej, następnie –  plik BD-zadania_teoria.doc).

Sprawdzian zaliczeniowy wykładu w pierwszym terminie odbędzie się następująco:

·         ZiIP, Ekonomia (22 pierwsze osoby z listy zaliczających):  godz. 10:00    

·         Logistyka, Ekonomia (następne 13 osób z listy zaliczających): godz. 11:00

 Zaliczenia poprawkowe wykładu odbędą się:

·         termin 2: 6 lipca 2017, godz. 9:00, s. 1.06 C

·         termin 3: 12 września 2017, godz. 9:00, s. 1.06 C

 Kierunek studiów ID

Egzamin odbywa się zgodnie z regulaminem studiów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzaminy dla kierunku ID odbędą się:

·         termin 1: 4 lipca 2017, godz. 10:00, s. 1.06 C

·         termin 2 (poprawkowy): 12 września 2017, godz. 10:00, s. 1.06 C

Wpisy zaliczenia wykładu z pierwszego terminu odbędą się w 29 czerwca 2017 r. w sali 3.18 C następująco:

·         Ekonomia                   godz. 8:15      

·         Logistyka                   godz. 8:45

·         ZiIP                            godz. 9:15

·         ID (wpis egzaminu)   godz. 9:45

Uprzejmie proszę studentów poszczególnych grup kierunków ZiIP, Eko, Log, aby przygotowali indeksy uporządkowane alfabetycznie wg nazwisk i mieli wpisaną do indeksu we właściwe miejsce datę wpisu I terminu zaliczenia: 27 czerwca 2017 r. (ostatni dzień semestru letniego).

Wpisy zaliczeń i egzaminów poprawkowych i zaległych: 7 lipca 2017 o 9:00 oraz 13 września 2017 o 9:00.

STUDIA NIESTACJONARNE - ogłoszenie o terminach zaliczeń i wpisów

Kierunek ekonomia, studia niestacjonarne, III rok studiów, sem. zimowy 2017/2018

Kierunki logistyka i zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne, II rok studiów, sem. letni 2017/2018

Studenci, którzy zaliczą ćwiczenia laboratoryjne w pierwszym terminie na wystarczającą ocenę (uzgodniona wcześniej),  mogą mieć taką samą ocenę wpisaną na zaliczenie wykładu. Pozostałe osoby (z oceną niższą lub z brakiem zaliczenia lub osoby, które uzyskały zaliczenie w terminie poprawkowym) piszą sprawdzian z wykładu.

Sprawdziany  z wykładu, semestr letni 2017/2018, odbędą się:

·         termin 1: 23 czerwca 2018 (sobota), 14:00, spotykamy się przed p. 3.21 C

Wpisy zaliczeń wykładu w tym samym dniu, w którym będą ww. sprawdziany, po sprawdzeniu prac.

Przedstawiciel grupy przychodzi po wpisy z kompletem indeksów. Proszę przygotować indeksy w kolejności alfabetycznej wg nazwisk studentów, otwarte na właściwej stronie.

 Uwagi dla osób powtarzających przedmiot

·         Proszę przychodzić na zajęcia, bo ryzykujecie Państwo niezaliczenie przedmiotu.

·         Konsultacje nie służą do odbywania zajęć regularnych (ponieważ np. student nie może chodzić zgodnie z planem).

·         Sprawę ewentualnego przepisania oceny należy uzgodnić z prowadzącym zajęcia na początku semestru.

 

 Konsultacje w semestrze i w sesji

Informacja o terminie konsultacji jest wywieszona na drzwiach p. 3.21 w budynku C.

Materiały do pobrania:

Materiały dydaktyczne