Podstawy informatyki

Osoby prowadzące

Wykład:

Ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich - wprowadzenie do programu MathCad. Obliczanie wartości funkcji – tablicowanie. Wyznaczanie pochodnych i całek oznaczonych. Tworzenie wykresów funkcji.

2.

Obliczenia macierzowe. Wprowadzanie danych z plików tekstowych. Rozwiązywanie równań i układów równań.

3.

Paleta programowa w systemie MathCad. Obliczenia symboliczne w programie MathCad.

4.

Programowanie w języku Python. Struktury listowe. Zapis algorytmów operujących na listach.

5.

Programowanie w języku Python. Zapis algorytmów w postaci funkcji.

6.

Programowanie w języku Python. Przetwarzanie plików tekstowych. Przykłady programów.

7.

Idea działania komputera. System komputerowy, system operacyjny, program i języki programowania, oprogramowanie użytkowe komputerów.
Sprawdzian.

8.

Zaliczenie przedmiotu (rezerwa).

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (24 godz.)

1.

Oprogramowanie użytkowe MathCad – środowisko, zapis wyrażeń arytmetycznych, definiowanie i tablicowanie funkcji, tworzenie wykresów. Obliczanie pochodnych
w punkcie i całek oznaczonych.

2.

Operacje na wektorach i macierzach. Opracowywanie wyników pomiarów. Współpraca programu MathCad z plikami tekstowymi.

3.

Rozwiązywanie równań, układów równań oraz nierówności. 

4.

Elementy programowania. Obliczenia symboliczne. 

5.

Sprawdzian 1 – zakres ćwiczeń 1-4 (20 pkt).

6.

Programowanie w języku Python – instrukcje iteracyjne. Listy i operacje na listach.

7.

Programowanie w języku Python – przetwarzanie ciągów liczbowych zapisanych w strukturach listowych.

8.

Sprawdzian 2 ( bez użycia komputera) – zakres ćwiczeń 6-7 (10 pkt).
Programowanie w języku Python – definiowanie funkcji.

9.

Programowanie w języku Python – przetwarzanie plików tekstowych.

10.

Programowanie w języku Python – przetwarzanie plików tekstowych.

11.

Sprawdzian 3( przy komputerze) – zakres ćwiczeń 8-10 (20 pkt).

12.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych (rezerwa).

C. Zaliczenie przedmiotu

Wykłady zaliczane są na ocenę na podstawie sprawdzianu testowego przeprowadzanego na ostatnich zajęciach wykładowych. W programie ćwiczeń laboratoryjnych z tego przedmiotu przewidziane są dwa sprawdziany (nr 1 i nr 3) punktowane po maksymalnie 20 pkt oraz jeden sprawdzian (nr 2) oceniany maksymalnie na 10 pkt. Sprawdziany przy komputerze odbywają się w układzie jeden student na jednym stanowisku. Warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskania minimum 25 pkt. Oceny punktowe przeliczane są wg następujących zasad:
[25 – 30) – dostateczny
[30 – 35) – dostateczny plus
[35 – 40) – dobry
[40 – 45) – dobry plus
[45 – 50] – bardzo dobry

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Palaczek W., Mathcad 12, 11, 2001i, 2001, 2002 w algorytmach, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2005
  2. Jakubowski K., Mathcad 2000 Professional, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2000
  3. Pietraszek J., Mathcad: ćwiczenia, Helion, Gliwice, 2002
  4. Regel W., Mathcad: przykłady zastosowań, MIKOM, Warszawa,  2004
  5. Lutz M., Python. Wprowadzenie., wydanie IV, Helion, Gliwice 2011
  6. Dawson M., Python dla każdego. Podstawy programowania., Helion, Gliwice 2014
  7. Oficjalna strona Stowarzyszenia Grupa użytkowników Pythona [Online] URL: http://pl.python.org

E. Materiały do pobrania

Ćwiczenia:PYTHON

MATHCAD

ZALICZENIE WYKŁADU-Przykłady

© Katedra Informatyki Stosowanej