Technologie informacyjne

Osoby prowadzące

Ćwiczenia:

A. Brak wykładu

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (24 godz.)

1.

System WINDOWS - pulpit, okna aplikacji, foldery i pliki, dostosowywanie środowiska do indywidualnych wymagań użytkownika. Usługi sieci INTERNET i techniki wyszukiwania informacji.

2.

Ćwiczenie 2. Arkusz kalkulacyjny Excel – nawigacja, 
wprowadzanie danych, adresowanie, formuły i kopiowanie 
formuł.

3.

Ćwiczenie 3. Arkusz kalkulacyjny Excel – wyrażenia matematyczne, tablicowanie funkcji, wykresy funkcji jednej zmiennej.

4.

Ćwiczenie 4. Arkusz kalkulacyjny Excel – funkcje arkuszowe, wykresy, analiza statystyczna.

5.

Sprawdzian 1- zakres ćwiczeń 2-4. (20 pkt)
Ćwiczenie 5. Arkusz kalkulacyjny Excel - wykresy funkcji dwóch zmiennych.

6.

Ćwiczenie 6. Wprowadzanie i uruchamianie programów w środowisku programistycznym PYTHON. Proste algorytmy obliczeniowe.

7.

Ćwiczenie 7. Zapis algorytmów z rozgałęzieniami.

8.

Ćwiczenie 8. Zapis algorytmów z powtórzeniami i operujących na złożonych strukturach danych (listach). 

9.

Ćwiczenie 8 cd. Sprawdzian 2 – zakres ćwiczeń 6-8. (20 pkt)

10.

Ćwiczenie 9. Praktyczne zapoznanie z językiem HTML. Struktura dokumentu HTML. Elementy sekcji HEAD (tytuł, kodowanie itp.). Znaczniki i atrybuty. Elementy liniowe, 
blokowe. Listy.

11.

Ćwiczenie 9 cd. Praktyczne zapoznanie z językiem HTML cd. Grafika, odsyłacze i tabele. 

12.

Projekt – Samodzielne opracowanie strony w języku HTML. (10 pkt)
Zaliczenie przedmiotu.

C. Zaliczenie przedmiotu

W programie przedmiotu są dwa sprawdziany punktowane po maksymalnie 20 pkt oraz jeden projekt oceniany na maksymalnie na 10 pkt . Sprawdziany odbywają się w układzie jeden student na jednym stanowisku. Projekt wykonywany jest w zespołach dwu osobowych. Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu jest uzyskania minimum 25 pkt. Oceny punktowe przeliczane są wg następujących zasad:
[25 – 30) – dostateczny
[30 – 35) – dostateczny plus
[35 – 40) – dobry
[40 – 45) – dobry plus
[45 – 50] – bardzo dobry

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. ABC Excel 2007 PL, Maciej Groszek, Helion 2007
  2. Lutz M., Python. Wprowadzenie., wydanie IV, Helion, Gliwice 2011
  3. Dawson M., Python dla każdego. Podstawy programowania., Helion, Gliwice 2014
  4. Strony internetowe np.:
    http://webmaster.helion.pl/kurshtml/
    http://algorytmy.pl/doc/xhtml/

E. Materiały do pobrania

Materiały do ćwiczeń


Excel:

Programowanie:

HTML:

© Katedra Informatyki Stosowanej