Języki programowania - C++

Osoby prowadzące

Wykład:

Ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Środowisko pracy systemu Borland C++ Builder. Struktura aplikacji w BCB. Tworzenie kodu wynikowego. Paleta komponentów. Komunikacja z użytkownikiem. Podstawowe instrukcje języka. Funkcje konwersji.

2.

Typy proste. Wybrane operatory, ich priorytet i łączność. Algorytmy przetwarzania iteracyjnego. Tablice i instrukcje pętli. 

3-4.

Typy wskaźnikowe. Operatory wskazania i wyłuskania. Arytmetyka adresowa. 
Praca z tablicami. Sterowanie w programie z wykorzystaniem instrukcji pętli.

4-5.

Definiowanie funkcji i przekazywanie parametrów. Elementy programowania obiektowego na przykładzie komponentów BCB. Właściwości i metody klas jako narzędzia działania na obiektach. Klasa AnsiString; właściwości i metody.

6.

Przetwarzanie tekstów, klasa TMemo i TStrings. Organizacja dostępu pliku tekstowego z wykorzystaniem komponentów dialogowych.

7.

Współpraca aplikacji z plikiem tekstowym. Rola klasy TStrings w transmisji danych między aplikacją i plikiem tekstowym.

8.

Zaliczenie przedmiotu

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (24 godz.)

1.

Struktura projektu w systemie Borland C++ Builder. Komunikacja aplikacji z użytkownikiem.

2.

Karta obiektów standardowych w BCB. Konwersja typów i operacje arytmetyczne. Sterowanie w programie.

3.

Kolejność działań w programie. Algorytmy obliczeniowe, przetwarzanie iteracyjne.

4.

Kolokwium nr 1: deklaracje zmiennych, funkcje konwersji, sterowanie, wykorzystanie komponentów wizualnych formularza.

5.

Implementacja algorytmów obliczeniowych w aplikacji BCB. Tablice i instrukcje pętli: wyznaczanie statystyk z tablic numerycznych. 

6.

Przetwarzanie iteracyjne tablic z wykorzystanie klasy TStringGrid do wprowadzania danych i wyprowadzania wyników.

7.

Funkcja użytkownika jako składowa klasy i jako funkcja zewnętrzna. Zmienne globalne. Przekazywanie parametrów funkcji.

8.

Sprawdzian nr 1: Przetwarzanie ciągów numerycznych. 
Ćwiczenia: Przetwarzanie ciągów znaków – klasa AnsiString.

9.

Iteracyjne przetwarzanie tekstów: statystyki, wyszukiwanie i modyfikowanie tekstów. 

10.

Organizacja dostępu do plików tekstowych. Transmisja danych między pamięcią dyskową i pamięcią operacyjną (struktury tablicowe i wizualne komponenty formularza).

11.

Tworzenie aplikacji współpracującej z plikiem tekstowym. 
12 Kolokwium nr 2: Aplikacja okienkowa współpracująca z plikiem dyskowym

C. Zaliczenie przedmiotu

Wykonanie wszystkich ćwiczeń, zadań domowych i zaliczenie sprawdzianów na pozytywną ocenę.

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Borowik W., Borowik B., "Meandry języka C++", Wydawnictwo Mikom, Warszawa, 1999.
  2. Daniluk A., "C++Builder Borland Developer Studio 2006. Kompendium programisty", Helion, 2006.
  3. Dorobek M., "C++ Builder. Podręcznik", Seria: Biblioteka Programisty, Wydawnictwo 
    Mikom, Warszawa, 2002. 
  4. Stasiewicz A., "Borland C++ całkiem inny świat", Helion, Gliwice, 1998.
  5. Stasiewicz A., "C++ Builder. 20 efektownych programów", Helion, Gliwice, 2002.

E. Materiały do pobrania

Wykłady i ćwiczenia
© Katedra Informatyki Stosowanej