Języki programowania - Delphi

Osoby prowadzące

Wykład:

Ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1.

Język Pascal. Podstawowe instrukcje i struktury danych. 

2.

Pascal. Deklarowanie procedur i funkcji. Przekazywanie parametrów.

3.

Programowanie obiektowe w Pascalu. Technika projektowania aplikacji w 
Delphi. Zasady korzystania z biblioteki komponentów VCL. 

4.

Obsługa prostych komponentów. Etykieta. Przycisk. Pole edycyjne. 
Obsługa zdarzeń OnClick oraz OnExit. Zasada przełączania ogniska wejścia. 
Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.

5.

Komponenty do prezentacji danych tablicowych i listowych. Komponent menu głównego. Budowa paska narzędziowego i paska stanu.

6.

Obiekty i ich składowe. Dziedziczenie obiektów. 

7.

Uzupełnienie wiadomości na temat programowania strukturalnego i obiektowego. 
Sprawdzian.

8.

Zaliczenie wykładów (Rezerwa)

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (24 godz.)

1.

Uruchamianie aplikacji konsolowych wykorzystujących tablice 
jednowymiarowe i instrukcje pętli.

2.

Uruchamianie aplikacji konsolowych wykorzystujących procedury i funkcje. 

3.

Procedury i funkcje cd.

4.

Sprawdzian z zajęć 1-3. Programy wykorzystujące obiekty.

5.

Pierwszy program okienkowy. Zmiana właściwości komponentów. 
Obsługa zdarzeń OnClick. Okienka komunikatów.

6.

Program „Kalkulator”. Zasada przełączania ogniska wejścia. Obsługa zdarzeń OnExit.

7.

Uruchamianie prostych aplikacji Delphi wykorzystujących struktury 
tablicowe.

8.

Wykorzystywanie struktur tablicowych w aplikacjach cd. 

9.

Budowa kompletnej aplikacji jedno-okienkowej. Menu główne. Budowa 
paska narzędziowego i paska stanu.

10.

Budowa kompletnej aplikacji jedno-okienkowej cd..

11.

Sprawdzian.

12.

Zaliczenie przedmiotu. Rezerwa. 

C. Zaliczenie przedmiotu

W programie ćwiczeń laboratoryjnych z tego przedmiotu przewidziane są dwa sprawdziany. Pierwszy na zajęciach nr 4 
z materiału zajęć 1-3 oraz drugi na zajęciach nr 11 z materiału zajęć 4-10. Pierwszy sprawdzian punktowany jest maksymalnie na 10 pkt. natomiast drugi maksymalnie na 20 pkt. Warunkiem otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie w sumie minimum 15 pkt. 

Wykłady zaliczane są na podstawie sumy punktów uzyskanych na ćwiczeniach oraz sprawdzianu przeprowadzanego na ostatnich zajęciach wykładowych. Sprawdzian ten oceniany jest maksymalnie na 30 pkt. Warunkiem otrzymania zaliczenia wykładów jest uzyskanie (w sumie) minimum 30 pkt. 

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Wirth N., „Algorytmy+struktury danych=programy”, WNT
  2. Kott Ryszard K., „Programowanie w języku Pascal”, WNT, 1988
  3. Strzałkowski K. „Podstawy Delphi”. Wyd. Stachurski, Kielce 2000
  4. Cieślak M., Jasiński M. „Droga do Delphi. Autostrada sukcesu”. Croma, Wrocław 1997
  5. Cantu M. „Delphi 7. Praktyka programowania”. Mikom, Warszawa 2004 lub późniejsze wydania

E. Materiały do pobrania

Materiały do ćwiczeń:

Materiały do wykładów:

© Katedra Informatyki Stosowanej