Informatyczne systemy zarządzania produkcją

Osoby prowadzące

Wykład i ćwiczenia:

Ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (10 godz.)

1.

Projektowanie fabryki o produkcji dyskretnej - przygotowanie danych dla systemu informatycznego.

2.

Charakterystyka i obsługa systemu informatycznego do zarządzania produkcją 
IFS Application.

3.

Definicja struktury wyrobu, struktury fabryki, oraz procesu technologicznego w systemie IFS.

4.

Definicja algorytmu MRP, i jego rozszerzeń (MRP II, ERP).

5.

Rozwój technologii informatycznych umożliwiających budowanie nowoczesnych systemów zarządzania produkcją.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (15 godz.)

1.

Projektowanie fabryki o produkcji dyskretnej na podstawie opisu struktury wyrobu i procesów produkcyjnych (Excel).

2.

Wprowadzenie do systemu IFS (zapoznanie z obsługą systemu). (1 godz.)

3.

Definiowanie fabryki w systemie IFS, oraz danych podstawowych (przyznawanie uprawnień użytkownikowi, definicja grup kosztowych, księgowych itp.).

4.

Definiowanie struktury wyrobu w systemie IFS (BOM).

5.

Definiowanie struktury fabryki oraz marszrut w systemie IFS.

6.

Wystawianie zleceń produkcyjnych oraz generowanie harmonogramu MRP w systemie IFS.

7.

Realizacja własnego projektu rozszerzającego fabrykę z p.1 o dodatkowe wyroby i wiążące się z tym procesy produkcyjne (projekt Excel).

8.

Wprowadzenie do systemu IFS – własnego projektu realizowanego w p. 7.

C. Zaliczenie przedmiotu

Zaliczenie ćwiczeń:
Student na ćwiczeniach laboratoryjnych może zdobyć 100 punktów według następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Termin Ilość punktów
1. Wykonanie projektu fabryki (Excel) Zajęcia 1 i 2
20
2. Wprowadzenie struktury wyrobu do systemu IFS Zajęcia 4
10
3. Wprowadzenie struktury fabryki i marszrut Zajęcia 5
10
4. Wygenerowanie harmonogramu MRP Zajęcia 6
10
5. Wykonanie własnego projektu fabryki o produkcji dyskretnej (Excel) Zajęcia 7
20
6. Wprowadzenie własnego projektu do systemu IFS Zajęcia 8
30
Razem
100

Zaliczenie wykładu:
Student otrzymuje 49 punktów za zaliczenie laboratoriów dodatkowo 51 punktów może otrzymać za sprawdzian z treści wykładów, który odbędzie się po ostatnim wykładzie.
Skala ocen:
Oceny punktowe przeliczane są wg następujących zasad:
[50 – 60) – dostateczny
[60 – 70) – dostateczny plus
[70 – 80) – dobry
[80 – 90) – dobry plus
[90 – 100] – bardzo dobry

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Brady J. A., Monk E. F., Wagner B. J., Concepts in Enterprise Resource Planning Course Technology, Thomson Learning, Boston, 2001
  2. Zieliński S., Inteligentne systemy w zarządzaniu – Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2000
  3. Bartkiewicz Witold [i in.] aut., Zieliński Jerzy S. red., Inteligentne systemy w zarządzaniu : teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2000 
  4. Bubnicki Z., Podstawy informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1993
  5. Adamczewski P., Zintegrowane Systemy Informatyczne w Praktyce, Mikom, Warszawa, 2000
  6. Brzozowski W., Kowalczyk K., Tomaszewski M., Zintegrowane systemy zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2002

E. Materiały do pobrania

Wszystkie materiały dydaktyczne znajdują sie na platformie moodle pod adresem:

http://wzimk-moodle.tu.kielce.pl/course/view.php?id=31


© Katedra Informatyki Stosowanej