Programowanie w środowisku RAD-C++

Osoby prowadzące

Wykład:

Ćwiczenia:

A. Tematyka wykładów (24 godz)

1-2.

Środowisko pracy systemu RAD C++. Struktura programu w RAD C++. Paleta komponentów.Komunikacja z użytkownikiem. Podstawowe instrukcje języka. Tworzenie kodu wynikowego.

3.

Typy proste. Wybrane operatory, ich priorytet i łączność. Algorytmy przetwarzania iteracyjnego. Tablice i instrukcje pętli.

4-5.

Typy wskaźnikowe. Operatory wskazania i wyłuskania. Arytmetyka adresowa. Praca z tablicami. Sterowanie w programie z wykorzystaniem instrukcji pętli.

6.

Definiowanie funkcji i przekazywanie parametrów. Elementy programowania obiektowego w środowisku RAD C++. Właściwości i metody klas jako narzędzia działania na obiektach.

7.

Klasa AnsiString – właściwości i metody. Przetwarzanie tekstów. Wykorzystanie komponentów TStringGrid, TMemo oraz klasy TStrings.

8.

Organizacja dostępu do pliku tekstowego z wykorzystaniem komponentów dialogowych. Rola klasy TStrings w transmisji danych między aplikacją i plikiem tekstowym.

9.

Rodzaje błędów w programie i możliwości ich diagnozowania. Testowanie programu. Obsługa wyjątków w programie z wykorzystaniem konstrukcji programistycznej try … catch.

10-11.

Obsługa struktur w środowisku formularza. Współpraca aplikacji z plikiem binarnym – zapis i odczyt z pliku.

12.

Elementy grafiki.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (30 godz.)

1-2.

Struktura projektu w systemie RAD C++. Komunikacja aplikacji z użytkownikiem. Karta obiektów standardowych w RAD C++. Konwersja typów i operacje arytmetyczne. Sterowanie w programie.

3-5.

Kolejność działań w programie. Algorytmy obliczeniowe. Przetwarzanie iteracyjne. Implementacja algorytmów obliczeniowych w aplikacji RAD C++. Tablice i instrukcje pętli: wyznaczanie statystyk z tablic numerycznych.
Kolokwium nr 1.

6-7.

Przetwarzanie iteracyjne tablic z wykorzystanie klasy TStringGrid do wprowadzania danych i wyprowadzania wyników. Funkcja użytkownika jako składowa klasy i jako funkcja zewnętrzna. Zmienne globalne. Przekazywanie parametrów funkcji.

8-9.

Przetwarzanie ciągów znaków – klasa AnsiString.Iteracyjne przetwarzanie tekstów: statystyki, wyszukiwanie i modyfikowanie tekstów.
Sprawdzian nr 1.

10-12.

Organizacja dostępu do plików tekstowych, komponenty dialogowe dostępu do plików dyskowych. Transmisja danych między pamięcią dyskową i pamięcią operacyjną. Tworzenie aplikacji współpracującej z plikiem tekstowym.

13.

Diagnozowanie błędów w programie, testowanie programu. Obsługa wyjątków w programie z wykorzystaniem konstrukcji programistycznej try … catach.

14-15.

Kolokwium nr 2.
Obsługa struktury. Współpraca aplikacji z plikami binarnymi. Analiza kodu źródłowego i jego rozbudowa.

C. Zaliczenie przedmiotu

W programie ćwiczeń laboratoryjnych z tego przedmiotu przewidziane są dwa kolokwia (10 i 20 pkt) i sprawdzian (10 pkt).
Warunkiem otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie w sumie minimum połowy punktów możliwych do uzyskania.
Wykład zaliczany na podstawie egzaminu.

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Daniluk A., C++Builder Borland Developer Studio 2006. Kompendium programisty, Helion, Gliwice 2006.
  2. Daniluk A., C++ Builder 2006 ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2006.
  3. Dorobek M., C++ Builder. Podręcznik, Seria: Biblioteka Programisty, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2002.
  4. Kubiak M., Programuję w językach C/C++ i C++ Builder, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2003.
  5. Stasiewicz A., Borland C++ całkiem inny świat, Helion, Gliwice 1998.
  6. Stasiewicz A., C++ Builder. 20 efektownych programów, Helion, Gliwice 2002.
  7. Strzałkowski K. C-Podstawy języka, Wyd. P.Śk. Kielce 2012

E. Materiały do pobrania

Ćwiczenia:

© Katedra Informatyki Stosowanej