Bazy danych

Osoby prowadzące

Wykład i ćwiczenia:

Ćwiczenia:


 

A. Tematyka wykładów (15 godz.)

1-2.

Wprowadzenie do teorii baz danych. Charakterystyka baz danych. Wymagania stawiane bazom danych. Modele danych. Relacyjne bazy danych . Projektowanie systemu baz danych. Proces normalizacji.

3.

Podstawowe operacje na tabelach. Filtrowanie i sortowanie danych. Projektowanie kwerend. Kwerendy wybierające, krzyżowe, funkcjonalne, parametryczne.

4.

Projektowanie formularzy. Typy formularzy. Sekcje formularza. Typy formantów. Zmiana właściwości formularza i jego składowych. Formularze powiązane

5.

Projektowanie raportów. Typy raportów. Sekcje raportów. Sortowanie i grupowanie danych. Makrodefinicje - akcje i parametry akcji.

6.

Stosowanie makrodefinicji w formularzach i raportach. Instrukcja warunkowa w makrodefinicjach. Formularze sterujące aplikacją. Definiowanie pasków menu dla aplikacji.

7.

Aplikacje bazodanowe w środowisku wielodostępnym i sieciowym (Novell, Windows, Internet). Stosowanie blokowania rekordów i tabel. Replikacja i synchronizacja danych. Publikowanie arkuszy danych, formularzy, raportów w formacie HTML.

8.

Sprawdzian wiadomości.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (24 godz.)

1.

Ms Access – zapoznanie ze środowiskiem, zakładanie tabel (struktura, wypełnienie, znaczniki indeksowe). Modyfikacja struktury i danych tabeli, import danych. Operacje na tabelach, filtrowanie danych.. Konstruktor wyrażeń.

2.

Klucz podstawowy tabeli. Powiązania między tabelami. Kwerendy wybierające. Właściwości kwerend. Pola wyliczane.

3.

Kwerendy parametryczne. Warunki w kwerendach – filtrowanie tabeli wirtualnej. Zestawienia agregujące. Kwerendy krzyżowe i grupujące.

4.

Kwerendy funkcjonalne: tworzące, aktualizujące, dołączające i usuwające.

5.

SPR 1. – 30 punktów (tworzenie bazy danych: 10, kwerenda szczegółowa wielotabelaryczna: 10, kwerenda grupująca: 10).

6.

Formularze. Kreator formularzy. Autoformularz. Właściwości formularza i jego sekcji. Formanty w formularzu i ich własności.

7.

Formularze z podformularzami. Raporty. Kreator raportów.

8.

Raporty. Zestawienia i podsumowania w raportach. Raport z podraportem. Pola wyliczane.

9.

Makra i zdarzenia. Oprogramowanie formularza za pomocą makr. Akcje makr oraz właściwości zdarzeń w formularzu.

10.

Makropolecenia – c.d.

11.

SPR 2. – 30 punktow (formularz: 10, makro do formularza: 10, raport: 10).

12.

Rozbudowa aplikacji. Tworzenie pulpitów aplikacji. Zabezpieczanie aplikacji.

C. Zaliczenie przedmiotu

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie co najmniej 50% punktów ze sprawdzianów przeprowadzonych w trakcie zajęć. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i pozytywny (50% punktów) wynik sprawdzianu na wykładzie

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. Banachowski L., "Bazy danych. Tworzenie aplikacji", Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ 1998.
  2. Dobson R., "Microsoft Access 2000. Programowanie", Wydawnictwo RM, Warszawa 2000.
  3. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J. "Systemy baz danych", PWN, Warszawa 2006.
  4. Nowakowska M., Zając E., "Access. Programowanie aplikacji", Mikom 1998.
  5. Roman S., "Access. Baza danych. Projektowanie i programowanie", O'Reilly 2001.
  6. Ullman J.D., Widom J. "Podstawowy wykład z systemów baz danych ", PWN, Warszawa 2000.
  7. Whitehorn M., Marklyn B., "Relacyjne bazy danych", Helion 2003.

E. Materiały dla studentów

Informacja, wykłady i zadania

© Katedra Informatyki Stosowanej