Bazy danych

Osoby prowadzące

Wykłady:

Ćwiczenia:

  • mgr inż. Michał Pajęcki

 

Studia niestacjonarne, II rok studiów, sem. letni

Kierunki: ekonomia, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

Studenci, którzy zaliczą ćwiczenia laboratoryjne w pierwszym terminie na wystarczającą ocenę (bdb (5,0),  db+(4,5) lub db (4,0)),  mogą mieć taką samą ocenę wpisaną na zaliczenie wykładu. Pozostałe osoby (z oceną niższą lub z brakiem zaliczenia lub osoby, które uzyskały zaliczenie ćwiczeń w terminie poprawkowym) piszą sprawdzian z wykładu.

      Realizacja procesu dydaktycznego wobec rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

Szanowni Państwo. Wobec zagrożeń spowodowanych  ww. koronawirusem nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w drodze bezpośrednich spotkań na Uczelni. Jednak zgodnie z zaleceniem  Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki, Pana Prof. Artura Maciąga, zajęcia te powinny być realizowane przez studentów w domu z wykorzystaniem Internetu. Na dole tej strony są linki do materiałów dydaktycznych, z których należy korzystać. Można też korzystać z materiałów dla studiów stacjonarnych dostępnych ze strony:

kis.tu.kielce.pl/bd

Proszę przyjąć następujący tryb  postępowania:

1)   przestudiować wykład związany z kolejnym zagadnieniem merytorycznym, pogłębiając jednocześnie wiedzę w Internecie (słowa kluczowe w google: bazy danych, relacyjne bazy danych, bazy danych Access oraz słowa kluczowe związane w kolejnym tematem, np. kwerendy w Access)

2)   wykonać ćwiczenia dotyczące ww. studiowanego zagadnienie.

 

A. Tematyka wykładów (9 godz.)

1.

Wprowadzenie do teorii baz danych. Charakterystyka baz danych. Wymagania stawiane bazom danych. Modele danych. Relacyjne bazy danych . Projektowanie systemu baz danych.

2.

Podstawowe operacje na tabelach. Filtrowanie i sortowanie danych. Projektowanie kwerend. Kwerendy wybierające, krzyżowe, funkcjonalne, parametryczne. Wybrane funkcje standardowe.

3.

Projektowanie formularzy. Typy formularzy. Sekcje formularza. Typy formantów. Zmiana właściwości formularza i jego składowych. Formularze powiązane.

4.

Projektowanie raportów. Typy raportów. Sekcje raportów. Sortowanie i grupowanie danych.
Makrodefinicje - akcje i parametry akcji.

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (12 godz.)

1.

Projektowanie systemu baz danych. Zakładanie tabel (struktura, wypełnienie, znaczniki indeksowe). Klucz podstawowy tabeli. Powiązania między tabelami. Podstawowe operacje na tabelach.

2.
3.

Filtrowanie i sortowanie danych. Projektowanie kwerend. Konstruktor wyrażeń. Pola wyliczane. Kwerendy parametryczne. Warunki w kwerendach – filtrowanie tabeli wirtualnej. Zestawienia agregujące. Kwerendy krzyżowe i grupujące

4.

Projektowanie formularzy. Sekcje formularza. Typy formantów. Zmiana właściwości formularza i jego składowych. Formularze powiązane.

5.

Projektowanie raportów. Sekcje raportów. Sortowanie i grupowanie danych.

6.

Rozbudowa aplikacji. Tworzenie pulpitów aplikacji. Zabezpieczanie aplikacji Sprawdzian zaliczeniowy.

C. Zaliczenie przedmiotu

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie co najmniej 50% punktów ze sprawdzianu zaliczeniowego, kończącego zajęcia. Ww. dotyczy studentów, którzy nie są zwolnieni z zaliczenia.  

D. Wykaz zalecanej literatury

Podany w sylabusie przedmiotu

E. Materiały do pobrania

Studia zaoczne - wyklad 1

Studia zaoczne - wyklad 2

Studia zaoczne - wyklad 3

Studia zaoczne - wyklad 4

Studia zaoczne - wyklad 5

 

Ćwiczenia:

© Katedra Informatyki Stosowanej