Technologie informacyjne

Przedmiot realizowany na kierunkach:

 • EKONOMIA
 • LOGISTYKA
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Osoby prowadzące

Ćwiczenia laboratoryjne:

 • dr inż. Marcin Detka
 • dr inż. Dariusz Dobrowolski
 • dr inż. Damian Krzesimowski
 • dr inż. Sławomir Koczubiej
 • dr Jan Lachowski
 • mgr inż. Michał Pajęcki
 • dr Maria Szczepańska

A. Brak wykładu

B. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych (30 godz.)

1.

System WINDOWS - pulpit, okna aplikacji, foldery i pliki, dostosowywanie środowiska do indywidualnych wymagań użytkownika. Usługi sieci INTERNET i techniki wyszukiwania informacji.

2.

Ćwiczenie 2. Arkusz kalkulacyjny Excel – nawigacja, wprowadzanie danych, adresowanie, formuły i kopiowanie formuł.

3.

Ćwiczenie 3. Arkusz kalkulacyjny Excel – wyrażenia matematyczne, tablicowanie funkcji, wykresy funkcji jednej zmiennej.

4.

Ćwiczenie 4. Arkusz kalkulacyjny Excel – funkcje arkuszowe, wykresy, analiza statystyczna.

5.

Ćwiczenie 5. Arkusz kalkulacyjny Excel - wykresy funkcji dwóch zmiennych.

6.

Sprawdzian 1- zakres ćwiczeń 2-4. (20 pkt)

7.

Ćwiczenie 6. Praktyczne zapoznanie z językiem HTML. Struktura dokumentu HTML. Elementy sekcji HEAD (tytuł, kodowanie itp.). Znaczniki i atrybuty. Elementy liniowe, blokowe. Listy punktowane i numerowane.

8.

Ćwiczenie 7. Praktyczne zapoznanie z językiem HTML cd. Grafika. Odsyłacze. Tabele.

9.

Ćwiczenie 8. Wprowadzenie do CSS3. Wybrane własności arkuszy stylów. Formatowanie elementów za pomocą klas i identyfikatorów

10.

Projekt – Samodzielne opracowanie strony w języku HTML. (10 pkt)

11.

Ćwiczenie 9. Algorytm - zapis algorytmu w postaci programu. Proste algorytmy obliczeniowe. Wprowadzanie i uruchamianie programów w środowisku programistycznym PYTHON.

12.

Ćwiczenie 10. Zapis algorytmów z rozgałęzieniami - instrukcja warunkowa.

13.

Ćwiczenie 11. Budowa algorytmów iteracyjnych (pętle programowe). Algorytmy operujące na złożonych strukturach danyc

14.

Sprawdzian 2 – zakres ćwiczeń 6-8. (20 pkt)

15.

. Rezerwa. Zaliczenie ćwiczeń

C. Zaliczenie przedmiotu

W programie przedmiotu są dwa sprawdziany punktowane po maksymalnie 20 pkt oraz jeden projekt oceniany na maksymalnie na 10 pkt . Sprawdziany odbywają się w układzie jeden student na jednym stanowisku. Projekt wykonywany jest w zespołach dwu osobowych. Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu jest uzyskania minimum 25 pkt. Oceny punktowe przeliczane są wg następujących zasad:
[25 – 30) – dostateczny
[30 – 35) – dostateczny plus
[35 – 40) – dobry
[40 – 45) – dobry plus
[45 – 50] – bardzo dobry

D. Wykaz zalecanej literatury

 1. ABC Excel 2007 PL, Maciej Groszek, Helion, Gliwice, 2007
 2. Danowski B., Tablice informatyczne. CSS3, Helion, Gliwice, 2012
 3. Dawson M., Python dla każdego. Podstawy programowania., Helion, Gliwice, 2014
 4. Lutz M., Python. Wprowadzenie., wydanie IV, Helion, Gliwice, 2011
 5. MacDonald M., HTML5: Nieoficjalny podręcznik, wyd. 2, Helion, Gliwice, 2014
 6. Masłowski K., Excel 2013 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice, 2013.
 7. Mazur D., HTML5 i CSS3. Definicja nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2015
 8. Sikorski W., Excel dla studentów, WITKOM, Warszawa, 2011
 9. Strony internetowe np.:
  http://how2html.pl/
  http://algorytmy.pl/doc/xhtml/
  https://snakify.org/pl/lessons/
  https://docs.python.org/

E. Materiały do pobrania

Materiały do ćwiczeń


Excel:

HTML:

Programowanie:

© Katedra Informatyki Stosowanej